شاول

شاول یک ماشین معدنی تقریبا بزرگ است و معمولا بصورت ثابت نصب می‌شود و دهانه‌ای قیچی مانند دارد و بوسیله آن خاک را جمع کرده و به نقاط بارگیری مانند کامیون منتقل می‌شود و بیل آن بوسیله کابل باز و بسته می

شاول یک ماشین معدنی تقریبا بزرگ است و معمولا بصورت ثابت نصب می‌شود و دهانه‌ای قیچی مانند دارد و بوسیله آن خاک را جمع کرده و به نقاط بارگیری مانند کامیون منتقل می‌شود و بیل آن بوسیله کابل باز و بسته می‌شود و دکل بلندی برای کار در اختلاف ارتفاعات بالا را دارد.

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI