استاکر نیمه برقی

ٰاستاکر نیمه برقی 1 الی 1.5 از رسته محصولات داخل سالنی محسوب می شود که برای جابجایی و بالابری در تناژ پایین و در سطح صاف و بدون پستی و بلندی استفاده می گردد

استاکر نیمه برقی 1 الی 1.5 از رسته محصولات داخل سالنی محسوب می شود که برای جابجایی و بالابری در تناژ پایین و در سطح صاف و بدون پستی و بلندی استفاده می گردد. جابجایی بار توسط این محصول با استفاده از نیروی انسانی و بالابری آن با نیروی باطری انجام می شود.

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI