جرثقیل سیار

جرثقیل های روی کامیون جرثقیل های هیدرولیک - بوسیله پایه هایی جهت حفط تعادل ، مجهز شده است.

جرثقیل های روی کامیون
جرثقیل های هیدرولیک
- بوسیله پایه هایی جهت حفط تعادل ، مجهز شده است.

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI