جرثقیل بوم خشک

نوع بوم خشک : بوم آن بصورت قطعات فلزی می باشد که بوسیله پین و اشپیل به یکدیگر متصل می‌شوند بیشتر آنها دارای چرخهای زنجیری می باشد. tower crane نوع : این نوع جراثقال در جایی ثابت می گردد و بوم

نوع بوم خشک : بوم آن بصورت قطعات فلزی می باشد که بوسیله پین و اشپیل به یکدیگر متصل می‌شوند  بیشتر آنها دارای چرخهای زنجیری می باشد.       tower crane نوع  : این نوع جراثقال در جایی ثابت می گردد و بوم آن دارای حرکت دوار می باشد.

   نوع سقفی : این نوع جراثقالها بیشتر در shop مورد استفاده قرارمی‌گیرند.

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI