بالابرمصالح بر

بالابر ساختماني وظيفه حمل مصالح در راستاي عمودي درجهت بالا يا پايين را دارد.اين عمل توسط نيروي توليدي موتور وچرخش گيربگس انجام ميشود . يك بالابر ايده آل بايستي داراي ويژگي هاي باشد در غير اين صورت در

بالابر ساختماني وظيفه حمل مصالح در راستاي عمودي درجهت بالا يا پايين را دارد.اين عمل توسط نيروي توليدي موتور وچرخش گيربگس انجام ميشود . يك بالابر ايده آل بايستي داراي ويژگي هاي باشد در غير اين صورت در زمان كاركرد دچار نقص ميگردد وپروژه عمراني را دچار وقفه عملياتي ميكند بنابراين راهنمايي هاي ذيل به مدد خريداران آمده وصرفه اقتصادي برايشان فراهم ميكند.
 

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI