میزبالابر

میز بالابر ثابت

بالابر به ماشینی اطلاق می شود که به منظور حمل بار و نفر،یا کار در ارتفاع و یا در خطوط تولید جهت انتقال بار و هم سطح سازی بکار میرود.ین دستگاه از مکانیزم های بالابرنده برخوردار بودهو تفاوت های اساسی با

میز بالابر سیار

جهت کار در ارتفاع و یا انتقال بار و نفر و انجام امور خدماتی ،رنگ آمیزی ، ساخت سازه ها و ساختمان ها و...کاربرد دارد . بالابرهای سیار با توجه به توان دسترسی جانبی به دو دسته تقسیم می شود :

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI