میز بالابر سیار

جهت کار در ارتفاع و یا انتقال بار و نفر و انجام امور خدماتی ،رنگ آمیزی ، ساخت سازه ها و ساختمان ها و...کاربرد دارد . بالابرهای سیار با توجه به توان دسترسی جانبی به دو دسته تقسیم می شود :

جهت کار در ارتفاع و یا انتقال بار و نفر و انجام امور خدماتی ،رنگ آمیزی ، ساخت سازه ها و ساختمان ها و...کاربرد دارد .

بالابرهای سیار با توجه به توان دسترسی جانبی به دو دسته تقسیم می شود :

الف. دسترسی عمودی  

ب. دسترسی عمودی و افقی

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI