قوانين و استاندارد های آسانسور


استاندارد و تاريخچه آن

چاه آسانسور

موتورخانه

درها و چارچوب آنها

چراغ هاي نشانگر حضور کابين و روشنايي موضعي

کنترل بسته و قفل شدن درب طبقه

ظرفيت کابين

محافظ پاها
وزنه تعادل
ترمز ايمني
ضربه گيرهاي کابين و وزنه تعادل
آسانسور وينچي و کششي
ترمز الکترومکانيکي

 

 

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI