استاندارد های آسانسور

شرح استانداردهای آسانسور از قبیل استاندارد درب ، استاندادرد اطاقک

استاندارد درب آسانسور

بطور کلي نواحي باز چاه- که دسترسي به کابين آسانسور را فراهم مي کنند- بايد به در هاي بدون سوراخ و ... مجهز باشند و البته در حالت بسته، فاصله آزاد بين پانل ها يا بين پانل ها و چارچوب تا حد ممکن بايد کوچ

استاندارد چیست

استاندارد نظمي است مبتني بر نتايج استوار علوم، فنون و تجارب بشري در رشته اي از فعاليتهاي عمومي که بصورت قواعد، مقررات ونظامنامه به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه، توسعه تفاهم، تسهيل ارتباطات، صرفه

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI