چاه آسانسور

 


چاه آسانسور

سازه چاه آسانسور حداقل بايد بتواند نيروهايي را که بطور معمول به آن وارد مي شوند را تحمل کند.

نيروهاي وارد شده از سيستم محرکه

نيرويي که توسط ريل هاي راهنما در هنگام عمل سيستم ترمز ايمني به آن وارد مي شود

نيرويي که بعلت توزيع غير يکنواخت بار در کف کابين بوجود مي آيد.

نيرويي که در اثر عملکرد ضربه گير ها و نيز عملکرد فلکه ضد پيچش و انحراف طناب و يا زنجير جبراني واقع در ته چاهک توليد مي شود

در آسانسور هاي با کابين بدون درب، ديوار سمت ورودي هاي کابين بايد داراي مقاومت مکانيکي کافي باشند

جهت باز شدن در هاي بازرسي، اضطراري و دريچه هاي بازديد چاه آسانسور، نبايد به سمت داخل چاه باشد.

چاه آسانسور بايد داراي تهويه مناسب باشد.


در زير چاه هاي آسانسور نبايد فضايي قابل دسترس افراد وجود داشته باشد.

نکته قابل توجه آن است که فضاي چاه بايد مخصوص آسانسور باشد و نبايد حاوي کابل ها و ابزار ديگر باشد.

چاه آسانسور بايد داراي روشنايي دائمي الکتريکي باشد و بگونه اي باشد که حتي وقتي که همه در ها بسته اند، روشن باشد.

 

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI