موتورخانه آسانسور

محل قرارگيري موتور آسانسور و تجهيزات کنترلي آن مي باشد که اغلب در بالاترين نقطه چاه آسانسور قرار مي گيرد. بطور کلي يک موتور خانه مخصوص قرار دادن وسايل زير مي باشد:


محل قرارگيري موتور آسانسور و تجهيزات کنترلي آن مي باشد که اغلب در بالاترين نقطه چاه آسانسور قرار مي گيرد.

بطور کلي يک موتور خانه مخصوص قرار دادن وسايل زير مي باشد:

وسايل و ابزار آلات تعميرات آسانسور

موتور خانه ها بايد به شکلي ساخته شوند که به اندازه کافي در برابر بار و نيروهايي که به آن وارد مي شوند، مقاوم باشند.

تجهيزات خنک کننده يا گرم کننده با آب داغ

وسايل سيستم اعلام يا اطفاء حريق

موتورخانه بايد ترجيحا در بالاي چاه قرار گيرد و بجز براي آسانسور، استفاده ديگري عمل نيايد.

تردد به موتور خانه بايد تحت هر شرايطي با ايمني کافي صورت گيرد و راه ورود به آن بايد داراي روشنايي دائمي مناسبي باشد.

موتور خانه ها بايد به شکلي ساخته شوند که به اندازه کافي در برابر بار و نيروهايي که به آن وارد مي شوند، مقاوم باشند.

درهاي ورودي به موتور خانه بايد حداقل شصت سانتي متر عرض و صد و هشتاد سانتي متر ارتفاع داشته باشند.

موتورخانه بايد داراي تهويه مخصوص باشد و دماي محيط داخلي موتور خانه بايد بين پنج و چهل درجه سانتيگراد ثابت نگه داشته شود.

 

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI